STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  w PIĄTKU

 

      Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w.g., ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.
    Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedzibą biblioteki jest Piątek, a terenem jej działania gmina Piątek. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje wójt gminy.
    Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących  
    własnego regionu;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń  
    międzybibliotecznych;
3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
5) popularyzacja książki i czytelnictwa;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami
    w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) udzielanie bibliotekom zakładowym pomocy fachowej;
8) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.
   Na czele Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje wójt gminy.
Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Prowadzenie gospodarki finansowej przez bibliotekę odbywa się na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. Biblioteka może również prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

© 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku   |   Realizacja: Interefekt.pl